ALGEMENE VOORWAARDEN                                                                   

Artikel 1: Falcon VVE Management B.V. (K.v.K. 34127087)

Falcon VVE Management B.V. (hierna: “Falcon “) is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het voeren van het administratieve, financiële en technische beheer van Verenigingen van eigenaren en Coöperatieve flatexploitatieverenigingen, dan wel ieder ander beheer van onroerende zaken. De onder beheer van Falcon staande verenigingen worden in deze algemene voorwaarden verder aangeduid als “de opdrachtgever”.

Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de directie en de medewerkers van Falcon, alsmede van al degenen die voor Falcon werkzaam zijn, en/of werkzaam zijn geweest.

Artikel 2: De overeenkomst.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Falcon komt als zodanig tot stand met Falcon en wordt bevestigd in een management-, dan wel beheerovereenkomst. Betreffende overeenkomst komt mede tot stand door acceptatie van een daartoe opgestelde offerte, waarin een werkomschrijving met opgave van kosten, waaraan in de periode na verzending reeds geruime tijd door Falcon uitvoering is gegeven.  Bij gebreke van aanduiding voor een bepaalde tijd zijn overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd; eventuele opzegging van overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan dient plaats te vinden op de 1e dag van de maand plaats te vinden door middel van een schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van vier maanden. De verzending van de schriftelijke opzegging dient aangetekend te zijn verzonden en voor de ontvangst dient door Falcon getekend te zijn. 

De in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden, welke te kwalificeren zijn als inspanningsverbintenis, worden naar beste vermogen en inzicht door Falcon uitgevoerd. 

De werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin een of meer personen aan een opdracht werken, wordt uitgesloten. 

Het staat Falcon vrij de aan haar verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomende gevallen met inschakeling van derden. 

Artikel 3: Inschakeling van derden. 

Falcon heeft een algemene volmacht om in redelijkheid naar eigen inzicht derden in te schakelen. De keuze van de door Falcon in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

Iedere aansprakelijkheid van Falcon voor tekortkomingen van betreffende derden is uitgesloten.

 Artikel 4: Aansprakelijkheid.

Falcon zal de overeenkomst naar beste weten en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Falcon heeft dienaangaande een inspanningsverplichting, maar kan geen garantie geven met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst.

Falcon is tegenover de opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen aan de kant van Falcon, behoudens wanneer aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld. De regeling inzake aansprakelijkheid is mede het gevolg van de prijsstelling van Falcon jegens haar opdrachtgevers. Indien een andere regeling door de opdrachtgever wordt gewenst, dient dit schriftelijk te worden overeengekomen, met ter zake relevante aanpassing van het overeen te komen tarief.

Falcon is in geen geval aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade (leegstand inbegrepen) , waaronder in ieder geval begrepen de kosten voortvloeiende uit incassowerkzaamheden en proceskosten ter zake van incasso, dan wel andere kosten en schade veroorzaakt door de door Falcon ingeschakelde derden. 

 Artikel 5: Vergoeding, Tarieven.

Het honorarium (beheervergoeding) wordt van kracht door ondertekening van de beheerovereenkomst, respectievelijk acceptatie anderszins (zoals door het aanvaarden van uitvoeringswerkzaamheden) van de door Falcon uitgebrachte offerte ter zake, dan wel door het feit dat reeds geruime tijd deze vergoeding tussen partijen over en weer is geaccepteerd, e.e.a. gebaseerd op de relevante omstandigheden.

Het honorarium (beheervergoeding) wordt door Falcon aan het begin van ieder half kalenderjaar gefactureerd aan de opdrachtgever. Betaling van het gefactureerde honorarium en/of overige declaraties dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Falcon is steeds bevoegd het haar toekomende honorarium (beheervergoeding)  ten laste van de bankrekening van de onderhavige vereniging te voldoen. Betaling van de factuur houdt acceptatie in van de daarmee corresponderende werkzaamheden.

In geval van wanbetaling is Falcon gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, tot dat daadwerkelijk volledige betaling heeft plaatsgevonden., Met ingang van het verzuim zal de volle wettelijke rente ex  6:119 a BW verschuldigd zijn en voor zover die niet van toepassing zou zijn, geldt de rente volgens ex 6:119 BW. Invorderingskosten van derden komen ten volle voor rekening van de opdrachtgever.

Falcon is gerechtigd ieder jaar haar vergoeding met een inflatiecorrectie te verhogen te verhogen.

Het aantekenen van bezwaar ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 6: Diverse onderwerpen.

Op de beheerovereenkomst tussen Falcon en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Tenzij uit de wet dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is, is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de beheerovereenkomst, zoals overeengekomen met Falcon. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Tussen partijen strekken de boeken van Falcon tot bewijs. Tegenbewijs is toegelaten.

Falcon is gerechtigd in de communicatie met de opdrachtgever gebruik te maken van elektronische (verbindings-)middelen en e-mail. Aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade hiervan (bijvoorbeeld ten gevolge van hacken en / of virussen), wordt uitgesloten.

Falcon behoudt zich voor de algemene voorwaarden aan te vullen en te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen, na kennisgeving aan de opdrachtgever bindend zijn, tenzij de nieuwe voorwaarden terstond door de opdrachtgever schriftelijk worden verworpen.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer:34127087; zij zijn ook geplaatst op de website van Falcon: https://www.falconvvemanagement.nl.