Quorum

In een vergadering kunnen besluiten worden genomen als meer dan de helft van de totaal uit te brengen stemmen (volgens de presentielijst) aanwezig is. Dit is het quorum. Nergens in het modelreglement staat dat er niet vergaderd mag worden als er geen quorum is. Alles kan worden besproken, maar er kunnen meestal geen besluiten worden genomen.

De enige uitzondering daarop is te vinden in de modelreglementen van 1982 en 1992. Daar kan bij het ontbreken van een quorum toch een aantal besluiten worden genomen. De besluiten die daarbij mogelijk zijn, betreffen besluiten die betrekking hebben op uitgaven die op de jaarlijkse begroting zijn geplaatst (en niet met meer dan 10 % worden overschreden) en uitgaven waarvoor een speciale reserve is gevormd. Indien het modelreglement van 2006 van toepassing is gelden voor de meeste besluiten geen quorum meer. Een aantal bijzondere in de akte en het reglement opgesomde besluiten vergen wel een quorum.

Procedure versterkte meerderheid

Niet alle besluiten binnen een VvE kunnen al bij een volstrekte meerderheid genomen worden. Voor een aantal besluiten is in de splitsingsakte een procedure versterkte meerderheid vastgelegd. Om welke besluiten dit exact gaat verschilt per vereniging en staat beschreven in de splitsingsakte. Als regel geldt een versterkte meerderheid besluitvormingsprocedure o.a. voor vaststelling of wijziging van het Huishoudelijk Reglement, het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven die een bepaald bedrag te boven gaan en het ontzeggen van het gebruik van het privégedeelte bij zware overtredingen op de reglementen.

Voor het nemen van dergelijke besluiten dient op de vergadering als regel 2/3 van het maximaal uit te brengen stemmen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, terwijl het besluit slechts met een meerderheid van 2/3 of 3/4 van de uitgebrachte stemmen genomen kan worden. Voor het nemen van dergelijke besluiten is de komst van voldoende leden naar de vergadering dus nog belangrijker.

Onvoldoende quorum

Als er onvoldoende quorum aanwezig is in de eerste vergadering, dient een zogenaamde tweede vergadering te worden uitgeschreven. De splitsingsakte en reglementen geven hiervoor de vorm voorschriften. De tweede vergadering moet worden gehouden niet vroeger dan twee en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de uitnodiging moet staan dat het een zogenaamde tweede vergadering betreft. In die vergadering is geen quorum nodig en kunnen besluiten worden genomen.